Privacy statement Regiebouw

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de AVG. Wij hebben ons privacy statement in overeenstemming gebracht met deze nieuwe regels en blijven zoals voorheen zorgvuldig omgaan met alle persoonsgegevens die wij verwerken.

In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Regiebouw worden verwerkt en met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Ook wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

Regiebouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, zelfstandigen zonder personeel, gebruikers van de websites van Regiebouw en op vertegenwoordigers van zakelijke relaties.

Wie is Regiebouw?

Regiebouw B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn aan de Antonie van Leeuwenhoekweg 38B22 en is samen met de aan haar gelieerde ondernemingen actief als zakelijke dienstverlener die gespecialiseerd is in de flexibele inzet van kennis en capaciteit in de bouw en techniek.

Regiebouw neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus en leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens en curriculum vitae (‘CV’). Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag.

Welke persoonsgegevens verwerkt Regiebouw en met welk doel?

Regiebouw verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt Regiebouw persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten voor haar opdrachtgevers en in het kader van het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Daarnaast is Regiebouw soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Regiebouw zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever.

Regiebouw verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld gegevens van medische keuringen voor specifieke functies en enkel indien hiertoe voor Regiebouw een wettelijke grondslag bestaat.

Aan het einde dit privacy statement is een overzicht opgenomen van de doelen van de verwerkingen met de daarbij te verwerken persoonsgegevens.

Wanneer deelt Regiebouw persoonsgegevens?

Binnen de organisatie

Regiebouw deelt persoonsgegevens binnen de eigen organisatie alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Met opdrachtgevers

Regiebouw deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) opdrachtgevers, gebruikt Regiebouw een Regiebouw Profiel/CV dat door medewerkers van Regiebouw op basis van de door betrokkenen verschafte informatie is opgesteld.

Met verwerkers

Net zoals iedere onderneming, werkt ook Regiebouw samen met andere bedrijven die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zogenaamde verwerkers. Dit zijn bijvoorbeeld softwareleveranciers die de systemen leveren waarmee wij werken. Regiebouw sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af en beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving. De Functionaris voor gegevensbescherming die door Regiebouw is aangesteld, ziet hier bovendien periodiek op toe, alsmede op naleving van de gesloten verwerkersovereenkomsten.

Met andere verantwoordelijke partijen

Regiebouw werkt met externe partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die cursussen verzorgen. Regiebouw maakt met deze partijen afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en deelt uiteraard enkel gegevens op het moment dat daar een gegronde reden voor is.

Regiebouw verstrekt op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Geeft Regiebouw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, Regiebouw geeft geen persoonsgegevens buiten de EER door.

Hoe lang bewaart Regiebouw persoonsgegevens?

Regiebouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is Regiebouw gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Regiebouw de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor de twee onderstaande situaties hanteert Regiebouw de volgende bewaartermijnen:

  • Recruitment via externe bronnen: maximaal 28 dagen nadat betrokkenen door Regiebouw zijn gevonden, neemt Regiebouw contact met hen op om haar interesse in betrokkenen kenbaar te maken;
  • Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor Regiebouw werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in Regiebouw: 2 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van Regiebouw, tenzij door de betrokkene toestemming wordt gegeven deze termijn te verlengen.

Welke rechten hebben betrokkenen?

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

  • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
  • Inzage in persoonsgegevens;
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
  • Verwijdering van persoonsgegevens als Regiebouw deze niet langer nodig heeft;
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Regiebouw of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben;
  • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
  • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan Regiebouw zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
  • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Regiebouw bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Regiebouw kan hiervoor aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren.

Uitoefenen van deze rechten

Betrokkenen kunnen ook contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van Regiebouw via avg@Regiebouw.nl of via 085-4012945. Ook met betrekking tot klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de FG.

Worden voornoemde rechten altijd uitgeoefend?

Regiebouw respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Regiebouw kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Regiebouw treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen.

De infrastructuur van Regiebouw wordt gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Bovendien verstuurt Regiebouw persoonsgegevens te allen via een beveiligde internetverbinding. Regiebouw heeft beleid en procedures opgesteld voor het tijdig melden van datalekken.

Hiernaast heeft Regiebouw in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot Regiebouw-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Wat zijn cookies en andere soortgelijke technische gegevens?

Een cookie is een klein bestand dat op de computer van websitebezoekers wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op de website kunnen deze cookies worden herkend. Meer hierover is te lezen in de cookie policy van Regiebouw.

Naast cookies maakt Regiebouw gebruik van andere technische gegevens op haar websites, bijvoorbeeld websitestatistieken, waarmee het gebruik en het gedrag van bezoekers van deze website kunnen worden geanalyseerd. Regiebouw kan zo haar website en dienstverlening optimaliseren.

Contact opnemen met Regiebouw?

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen zich wenden tot het Regiebouw hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn via het telefoonnummer 085-4012945 of per e-mail aan avg@Regiebouw.nl.

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?

In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht Regiebouw daarover zo spoedig mogelijk te informeren via dpo@Regiebouw.net onder vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht.

Wijzigingen in dit privacy statement

Regiebouw kan haar privacy statement aanpassen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.