VGWM beleid

Binnen Regiebouw wordt een structuur gehandhaaft om de veiligheid en het welzijn van de werknemers / ZZP’ers te bewaken en te bevorderen.

Een belangrijk onderdeel daarbinnen zijn de VGWM-voorschriften. Alle werknemers en (personeel van) onderaannemers van Regiebouw Nederland B.V., hierna te noemen Regiebouw, moeten zich houden aan deze VGWM-voorschriften:

1. Werkzaamheden moeten volgens een goede en veilige methode worden uitgevoerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de aard en de omstandigheden van het werk en de hiervoor geldende regels en instructies.
2. Richtlijnen, regels en instructies van opdrachtgevers en van Regiebouw dienen stipt nageleefd te worden. Dit geldt voor zowel mondelinge als schriftelijke instructies.
3. Informeer op de eerste werkdag op ieder project naar de plaats van de EHBO-koffer, de plaatsen van de telefoons, de brandblusmiddelen en de eventuele nooduitgangen.
4. Zorg dat er per ploeg altijd één persoon werkafspraken maakt over de veiligheid met de uitvoerder en eventueel de voorlieden van de andere onderaannemers. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt is de chauffeur van de ploeg hiervoor verantwoordelijk.
5. Gereedschappen, materialen, hulpmiddelen en gevaarlijke stoffen dienen op een juiste manier en op een veilige wijze te worden gebruikt. Lees altijd wat er op de verpakking staat. Vraag naar de gebruiksaanwijzing of een instructieboekje als u niet zeker weet hoe u gereedschappen of apparatuur moet gebruiken. Indien u elektrisch gereedschap van Regiebouw of eigen elektrisch gereedschap gebruikt, moet u erop letten dat dit gereedschap een periodieke veiligheidskeuring krijgt (meer hierover kunt u terugvinden bij Gereedschap verderop in dit reglement). Dit geldt ook voor de haspels, snoeren en contactdozen. Noteer deze data in uw agenda of vermeld ze bij u thuis op een kalender. Verwijder geen kappen, schroef de apparatuur niet open en werk niet verder met machines die ondeugdelijk zijn. Markeer gereedschappen en materialen duidelijk als defect of onveilig zodra u daar een reden voor zou kunnen hebben. Let op waar het slijpsel van een haakse slijper terechtkomt en boor niet in de buurt van leidingen. Laat alle elektrische apparatuur altijd eerst uitdraaien voordat het wordt neergelegd of afgesloten. Trek niet aan snoeren maar aan de stekker. Gebruik gereedschappen alleen waarvoor ze bestemd zijn. Stop geen schroevendraaiers, beitels of stanleymessen los in de broekzakken. Laat geen scherpe voorwerpen liggen op plaatsen waar men zich kan vastgrijpen of waar men kan gaan zitten.
6. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet voor een veilige situatie op de werkplek worden gezorgd. Houdt uw werkplek daarom schoon, zodat u niet onnodig struikelt. Laat geen gereedschap of materialen liggen op plaatsen waar het naar beneden kan vallen. Breng voorzieningen aan om te voorkomen dat u of dat anderen naar beneden kunnen vallen. Laat ook tijdens een pauze in het werk geen spullen op onveilige (hoge) plaatsen slingeren. Verplaats nooit spullen achter iemand z’n rug, zonder die persoon daar uitdrukkelijk op te wijzen en te controleren dat hij het heeft begrepen.
7. Het is voor uw veiligheid essentieel dat u in uw werksituatie goed kunt zien. Zorg voor een goede verlichting als het ’s morgens nog donker is, houd het glas van uw (veiligheids)bril schoon en maak waar nodig aanpassingen in uw werksituatie bij mist of nevel.
8. U bent verplicht om er voor te zorgen dat u geschikte en veilige werkkleding draagt. U moet de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen bij u hebben en gebruiken tijdens de werkzaamheden. Zodra de weersomstandigheden dit vereisen dient u doorwerkkleding te dragen. Ook dient u zich voldoende te beschermen tegen de blootstelling aan zonlicht, met oog op de gevaren van huidkanker. Gebruik zonnebrandmiddel met een hoge factor en smeer u vaker in naarmate u meer transpireert. Moedervlekken en zweertjes die langzaam veranderen of waarvan u last krijgt kunnen wijzen op huidkanker. Neem dan direct contact op met uw huisarts. Draag in de felle zon onder uw helm een neklap die de nek beschermt. Controleer periodiek de datum die in uw helm staat, met oog op de beperkte gebruiksduur van een veiligheidshelm. Noteer deze datum in uw agenda of bij u thuis op een kalender.
9. Overleg direct met de uitvoerder als u op hoogte werkt en als u zich daarbij vanwege een valrisico niet veilig voelt.
10. Deelname is verplicht bij op het werk georganiseerde instructies, werkoverleg, toolbox meetings en dergelijke.
11. Gevaarlijke situaties of bijna-ongevallen vragen niet alleen om actie, maar moeten ook worden gemeld. Zodoende kunnen ook anderen worden gewaarschuwd en kan herhaling worden voorkomen.
12. Persoonlijke verzorging draagt bij aan uw gezondheid en veiligheid. Draag kleding waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Was altijd uw handen voor het eten en verzorg kleine wondjes onmiddellijk. Draai geen shag als u zojuist met chemische stoffen heeft gewerkt. Pas op met het bukken over bewegende delen van apparatuur. Lange haren, straktrektouwtjes, dassen en andere loshangende kledingstukken kunnen worden gegrepen. Let op voor uitstekende objecten waarachter u kunt blijven haken met sieraden, kledingstukken of uw uitrusting.
13. Verricht in principe geen werkzaamheden die niet tot uw vakgebied behoren. Dit mag alléén gebeuren als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
* Er worden geen regels overtreden.
* Uitvoering is naar het oordeel van de uitvoerder en ook naar uw eigen oordeel verantwoord.
14. Werk nooit afgezonderd in kruipruimten of andere kleine ruimten, maar zorg ervoor dat er altijd een maat in de buurt blijft die hulp kan inroepen bij een eventueel ongeval. Pas op bij werk in de buurt van open kabels, leidingen en pijpen en ga er niet op staan. Gebruik leidingen nooit ter ondersteuning. Gebruik elektriciteitskabels nooit als bevestigingsmateriaal. Zorg er voor dat er geen nooduitgangen, brandblusapparatuur of vluchtwegen worden geblokkeerd.
15. Zorg voor ventilatie op de werkplek en gebruik zo nodig adembescherming. Rook alleen waar dat is toegestaan en in omstandigheden dat anderen daar geen hinder van ondervinden. Zorg er voor dat u tijdens de werktijd (dus ook tijdens woon-werkverkeer) vrij bent van de uitwerking van alcohol, zware medicijnen, drugs of andere middelen die het bewustzijn beïnvloeden.
16. Houd chemisch afval gescheiden van algemeen bouwafval en zorg er voor dat er zo min mogelijk chemische stoffen worden verspild. Laat afval niet wegwaaien op de bouw of weglopen in de grond.
17. Controleer ladders, steigers, stellingen en onderstempeling voordat u er op gaat staan. Onveilige stellingen en dergelijke moet u onmiddellijk en vanuit alle richtingen markeren als onveilig. Een eventuele groene stellingkaart direct verwijderen.
18. Werk nooit (schuin)boven het hoofd van anderen en let op dat anderen nooit (schuin)boven uw hoofd werken.
19. Doe niet mee aan stoeien en dollen op de werkplek. Geef dingen aan en gooi ze niet in iemands richting.
20. Stel u in de communicatie met anderen constructief op. Ga niet alleen maar klagen tegen iedereen dat “het weer een zooitje is” en dat u “het al zo vaak heeft gezegd”, maar zoek de verantwoordelijke persoon, praat over de mogelijke verbeteringen, zoek naar oplossingen en neem daarbij zelf initiatieven.
21. Heeft u problemen? Dan is de volgende procedure van toepassing:
a) Onacceptabele situaties direct kenbaar maken aan de verantwoordelijke leidinggevende op de bouw. Dit is meestal de uitvoerder, maar soms is er ook een Arbo-coördinator of projectleider te vinden als aanspreekpunt.
b) Indien deze geen afdoende maatregelen neemt: contact opnemen met kantoor.
c) Blijf op de bouwplaats; er wordt dan contact gezocht met de uitvoerder. Zonodig wordt het werk bezocht of worden er derden ingeschakeld.
d) Indien de situatie inderdaad onacceptabel is en blijft, worden de werkzaamheden beëindigd .

Het belang van deze VGWM-voorschriften zal een ieder duidelijk zijn, niet alleen vanwege de eigen veiligheid, maar ook vanwege de veiligheid van vele anderen. Indien er, naar het oordeel van Regiebouw, haar opdrachtgevers, aangestelde deskundigen of enige opsporingsdienst, niet zou mogen (door)werken omdat uw uitrusting, uw werkwijze of uw toestand niet voldoet aan deze VGWM-voorschriften, bestaat er geen recht op doorbetaling van loon. Bovendien kunnen er situaties ontstaan waarbij men privé aansprakelijk is voor eventuele schade of letsel.

Leiden, 10 oktober 2011