Toetsing van een arbeidsrelatie

Om een arbeidsrelatie als dienstbetrekking te kwalificeren, dient aan de onderstaande drie voorwaarden te worden voldaan (aan alle drie). En dat is in ons geval niet aan de orde. We lopen de toetsing graag stapsgewijs met u door.

1. Er dient sprake te zijn van het verrichten van persoonlijke arbeid (persoonlijke titel)

Aan deze voorwaarde wordt bij Regiebouw niet voldaan

De ZZP’er die via Regiebouw werkt, kan zich vrijelijk laten vervangen door een andere ZZP’er zolang deze aan de in de overeenkomst opgenomen objectieve criteria voldoet. Het is dus geen vereiste dat de ZZP’er die in overeenkomst wordt aangemerkt tot het verrichten/leveren van de werkzaamheden, de werkzaamheden persoonlijk verricht.

Hiermee is al vastgesteld dat er geen sprake kan zijn van een dienstbetrekking.

2. Er dient sprake te zijn van een vergoeding

Aan deze voorwaarde wordt logischerwijs wel voldaan, zoals dat ook het geval is bij de overeenkomst van aanneming en overeenkomst van opdracht. 

3. Er dient sprake te zijn van gezag

Aan deze voorwaarde wordt bij Regiebouw niet voldaan

De definitie van gezag (leiding en toezicht) is en blijft een grijs gebied en is een van de grote uitdagingen in het formuleren van nieuwe wetgeving. Dit punt zorgt over het algemeen voor de meeste onduidelijkheid en het Kabinet streeft ernaar deze onduidelijkheid met de toekomstige wetgeving weg te nemen.

Bijkomend criterium

Hierbij komt dat het bij de beoordeling van een arbeidsrelatie naast bovenstaande aspecten van belang is wat partijen bij aanvang voor ogen staat en hoe zij dit vormgeven. Ook wat dit punt betreft zijn de intenties van alle partijen op voorhand helder: er wordt nadrukkelijk niet beoogd een arbeidsovereenkomst aan te gaan, zoals ook nadrukkelijk in onze overeenkomst staat benoemd.

Bij Regiebouw is er geen sprake van een gezagsverhouding met de ZZP’er. Niet tussen Regiebouw en de ZZP’er en niet tussen u en de ZZP’er

Gezagsverhouding of niet? Het is een bekende en veelbesproken discussie die ook al ten tijde van de VAR verklaring speelde. De definitie gezagsverhouding is dan ook groot aandachtspunt bij het formuleren van nieuwe wetgeving.

Wij zijn stellig van mening dat er geen sprake van een gezagsverhouding is tussen ons en ZZP’er en niet tussen de eindklant en de ZZP’er. Dit is ook gewaarborgd in de overeenkomst en onze werkwijze. Het feit dat een gezagsverhouding ontbreekt, blijkt onder andere uit het feit dat de ZZP’ers die u via Regiebouw inzet altijd:

  • werkzaamheden naar eigen inzicht verrichten;
  • met eigen gereedschap werken;
  • zelf het risico voor schade dragen;
  • zelf het risico lopen voor onjuist uitgevoerd werk;
  • niet doorbetaald worden bij ziekte;
  • aanwijzingen en instructies wat betreft de totstandkoming van het werk kunnen negeren;
  • werk kunnen weigeren;
  • kunnen besluiten een andere opdracht aan te nemen;
  • zich kunnen laten vervangen.

Het is evident dat dit een wezenlijk verschil ten opzichte van medewerkers in loondienst is. Er is dus duidelijk geen sprake van een gezagsverhouding zoals die er tussen opdrachtgever en zijn eigen medewerkers is.