De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA)

Op 11 januari 2021 is de pilot met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) van start gegaan, beter bekend als webmodule ZZP. Met de webmodule kunnen opdrachtgevers de arbeidsrelatie met de door hen ingezette ZZP’ers beoordelen. Deze webmodule moet uiteindelijk de methodiek van modelovereenkomsten gaan vervangen. Maar wat doet die webmodule nu precies, wat zijn de mogelijke uitkomsten, welke gevolgen hebben de beoordelingen en hoe kunt u tot het moment van de eventuele invoering van de webmodule fiscaal verantwoord met ZZP’ers werken? Uiteraard ontzorgen wij onze opdrachtgevers volledig en vertellen we u er graag meer over.

In het kort

  • Er vindt nog altijd geen handhaving op de Wet DBA plaats, in ieder geval niet tot nader bericht
  • Tot de eventuele invoering van de Webmodule biedt het werken met Regiebouw en onze goedgekeurde modelovereenkomst u fiscale zekerheid
  • Let wel op, modelovereenkomsten zijn voor 5 jaar goedgekeurd en veel overeenkomsten zijn in 2016 beoordeeld
  • De pilot met de webmodule duurt 6 maanden
  • Tijdens de pilotfase hebben de uitkomsten/beoordelingen geen juridische gevolgen
  • Naar ons oordeel dient de weging van bepaalde vragen in de webmodule aangepast te worden om tot een werkbare situatie in de praktijk te komen

De Webmodule

Opdrachtgevers van ZZP’ers kunnen vanaf nu met de webmodule toetsen of zij hen – op basis van de huidige vragenlijst en wegingscriteria – volgens de regels inzetten. De vragenlijst wordt dus door de opdrachtgever ingevuld en is derhalve een instrument voor de opdrachtgever. ZZP’ers kunnen eventueel een eigen check uitvoeren, hiervoor is de Ondernemerscheck die de Belastingdienst enkele jaren geleden al beschikbaar heeft gesteld. Het gebruiken van de webmodule is niet verplicht (en zal dit ook niet worden), het is slechts een hulpmiddel om vast te stellen of er eventueel sprake is van een verkapt dienstverband.

Regiebouw ontzorgt haar opdrachtgevers, ook op het gebied van de WBA

Wanneer u met ons samenwerkt, zullen wij u uiteraard ook bij een eventuele invoering van de webmodule volledig ontzorgen. Hoe u de komende periode verantwoord met ZZP’ers blijft werken en wat onze visie op de webmodule is, leest u later op deze pagina. We lichten de webmodule eerst graag kort verder toe.

Pilotfase: geen gevolgen of rechten verbonden aan de uitkomsten van de module

De module is vooralsnog een proef, bedoeld als instrument om opdrachtgevers te helpen bij het beoordelen van arbeidsrelaties met ZZP’ers. Omdat het een proef betreft mogen er nog geen rechten aan worden ontleend. De proef zal knelpunten en misbruikrisico’s blootleggen en daarmee de gevolgen voor de uitvoerende instanties in kaart brengen. De pilotfase kan bovendien een bijdrage leveren aan het verbeteren van de webmodule voordat deze eventueel definitief wordt ingevoerd.

Ook tijdens de pilotperiode geldt nog altijd het uitstel van de handhaving op de Wet DBA, dit uitstel is vorig jaar al verlengd tot in ieder geval oktober van dit jaar en is recentelijk tot nader bericht verlengd.

Mogelijke uitkomsten webmodule

De webmodule beoordeelt het doel van de inzet van een ZZP’er aan de hand van een vragenlijst en geeft uitsluitsel over de arbeidsvorm. Uit de lijst volgt dan één van de onderstaande drie uitkomsten, die tijdens de pilotfase nog geen juridische status hebben.

Buiten dienstbetrekking (opdrachtgeversverklaring)

Er kan ‘buiten dienstbetrekking gewerkt worden’. De webmodule geeft in dit geval een zogenaamde Opdrachtgeversverklaring af. Deze verklaring geeft aan dat de opdrachtgever geen sociale premies hoeft af te dragen. Uiteraard dienen de feitelijke omstandigheden overeen te stemmen met de ingevoerde antwoorden. Tijdens de pilot heeft deze beoordeling dus nog geen juridische status.

Indicatie dienstbetrekking

Er is een ‘indicatie dienstbetrekking’. Dit betekent dat er op basis van de ingevoerde antwoorden aanwijzingen zijn dat de opdrachtnemer – zoals die de opdracht op basis van de ingevoerde voorwaarden uitvoert – niet als ondernemer wordt gezien. Het advies is dan om iemand tijdelijk in dienst te nemen of de opdracht op een andere manier vorm te geven.

Geen oordeel

Er wordt ‘geen oordeel’ gegeven als er geen duidelijke uitkomst is of het ondernemerschap of een indicatie dienstbetrekking betreft.

Hoe werkt u nu fiscaal verantwoord met ZZP’ers?

Gebruik van de webmodule is niet verplicht en aan de uitkomst van de vragenlijst worden tijdens de pilotfase geen gevolgen verbonden. Regiebouw adviseert daarom dan ook om in ieder geval tot oktober 2021 met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten te werken. Let wel goed op welk model u gebruikt: de modelovereenkomsten zijn 5 jaar geldig na datum van goedkeuring door de Belastingdienst!

Ontzorging met Regiebouw

Regiebouw heeft een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst die tot en met juli van dit jaar geldig is. Bij Regiebouw werkt u als opdrachtgever en als ZZP’er dus fiscaal verantwoord. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen rondom de webmodule op de voet.

Op dit moment zien wij nog diverse knelpunten wat betreft de werkbaarheid en invoering van de webmodule in zijn huidige vorm. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen wij vanaf augustus een nieuwe modelovereenkomst gaan hanteren, die binnen de geldigheidsduur van de goedkeuring valt, dan wel verlenging van de goedkeuring van onze eigen modelovereenkomst aanvragen (indien die mogelijkheid er komt).

Onze visie op de webmodule en haar werkbaarheid

Bij het invoeren van een nieuw toetsingsinstrument waarvan de uitkomsten mogelijk een juridische status zullen krijgen, is het altijd maar de vraag of de theorie aansluit bij de praktijk. Kortom, of het een werkbare situatie oplevert. We zijn blij dat het kabinet na alle voorgaande pogingen nu heeft besloten tot een pilotfase, die bedoeld is om juist dit (de werkbaarheid) te testen. Dat hebben we wel eens anders gezien…

Regiebouw heeft in een eerder stadium al toegang tot de webmodule gehad en de wegingsfactoren geanalyseerd. In de huidige vorm voorzien wij dat in de praktijk situaties zullen ontstaan waarin de webmodule geen oordeel zal geven, terwijl er naar onze mening wel degelijk geoordeeld dient te worden dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. In deze gevallen blijven opdrachtgevers – door het ontbreken van de opdrachtgeversverklaring – deels in onzekerheid, wat een onwerkbare situatie oplevert en waardoor veel protest tegen de huidige webmodule zal ontstaan.

Onze verwachting

Het is daarom onze verwachting dat de weging van sommige vragen op zijn minst nog zal worden bijgesteld. Dat is de meest eenvoudige oplossing, een andere mogelijkheid is dat criteria worden aangepast echter zal dit middels nieuwe wetgeving moeten gebeuren. Óf de webmodule daadwerkelijk zal worden bijgesteld of uberhaubt wordt ingevoerd, is aan een nieuw kabinet.

De webmodule zelf eens uitproberen? Klik dan hier