Juridisch en fiscaal verantwoord werken met ZZP’ers

Het feit dat de Belastingdienst geen actief handhavingsbeleid voert op de Wet DBA, neemt niet weg dat Wet DBA gewoon van kracht is. U doet er als direct of indirect opdrachtgever daarom verstandig aan u te conformeren aan de wetgeving en ervoor te zorgen dat iedere mogelijkheid op een zogenaamde fictieve dienstbetrekking wordt uitgesloten. Het inzetten van ZZP’ers via Regiebouw garandeert u een optimale afstemming op alle wet- en regelgeving en uitsluiting van risico’s op naheffingen en boetes.

Regiebouw ontzorgt

Wij beschikken als gespecialiseerd ZZP bemiddelaar uiteraard over een eigen modelovereenkomst. Onze overeenkomst is door de Belastingdienst beoordeeld en goedgekeurd en verschaft alle partijen (Regiebouw, u als onze Opdrachtgever en de door ons ingezette ZZP’er) dus zekerheid over de vraag of er loonheffingen en premies ingehouden dienen te worden: dat is dus niet het geval. Met de toepassing van onze overeenkomst in combinatie met onze beheersingsmaatregelen voldoen alle partijen dus volledig aan de primaire arbeidswetgeving én aan de Wet DBA.

Onze werkwijze is als onderdeel van de certificering voor het NBBU-kwaliteitskeurmerk voor ZZP bemiddelaars, (mede) op dit vlak geïnspecteerd en juist bevonden.

Onze werkwijze: model van tussenkomst

Als ZZP intermediair hebben wij – binnen de Wet DBA – twee vormen van van dienstverlening: bemiddeling en tussenkomst. Regiebouw hanteert het model van tussenkomst. We leggen u de verschillen graag uit.

Tussenkomst – onze werkwijze

Bij het model van tussenkomst gaat de intermediair een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aan met de (eind)opdrachtgever. De intermediair verplicht zich tot de (eind)opdrachtgever tot het gewenste resultaat. In dit model zijn wij als Regiebouw opdrachtnemer.

Wij verstrekken vervolgens de opdracht aan een ZZP’er middels de overeenkomst van tussenkomst en zijn dus opdrachtgever van de ZZP’er. Hierdoor ligt het risico om naheffingen loonheffingen en  eventuele boetes af te moeten dragen bij ons, mocht de Belastingdienst oordelen dat sprake zou zijn van een fictief dienstverband.

model van tussenkomst dba zzp

Bemiddeling

Bij bemiddeling gaat de ZZP’er de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk rechtstreeks aan met u als opdrachtgever. De ZZP’er verplicht zich tot de opdrachtgever tot het verrichten van de werkzaamheden die leiden tot een bepaald resultaat. U verplicht zich de ZZP’er hiervoor te betalen. De bemiddelaar brengt als derde partij ZZP’er en opdrachtgever bij elkaar en kan daarnaast een faciliterende rol spelen met aanvullende diensten.

model van bemiddeling dba zzp

Regiebouw werkt 100% DBA proof

Wij hebben onze werkwijze, voorwaarden en overeenkomsten volledig afgestemd op de Wet DBA en werken sinds de invoering van de nieuwe wetgeving volledig in lijn met de wetgeving. De geaccrediteerde certificeringsorganisatie Bureau Cicero heeft ons geïnspecteerd en gecertificeerd voor het NBBU-kwaliteitskeurmerk, voor het behalen waarvan het werken conform de Wet DBA een belangrijk criterium is.

De modelovereenkomst van Regiebouw

Regiebouw heeft een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, bij de Belastingdienst is deze geregistreerd onder nummer 9072021792010 . Door de invoering van de Wet DBA voor opdrachtgevers en ZZP’ers is het belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een dienstverband. De toepassing van een goedgekeurde modelovereenkomst, zoals die van Regiebouw, is daarin cruciaal.