Bouw wil dat adviesrapport Remkes op korte termijn wordt uitgevoerd

Politicus Johan Remkes is van mening dat de bouw zwaar getroffen is door de PAS-crisis en wil deze sector tegemoet komen. De bouw krijgt wat Remkes gevraagd heeft.

Het adviesrapport omtrent stikstof van Johan Remkes doet sterk lijken alsof hij zelf actief is in de bouw. Het document had zo maar een persbericht van de bouwsector kunnen zijn. In dit rapport staat dat de bouw voor slechts 0,6 procent van de stikstofdepositie verantwoordelijk is. Desondanks is de sector wel het zwaarst getroffen door de PAS-crisis. Bouwplaatsen produceren doorgaans kleine eenmalige emissies, in tegenstelling tot stallen die permanten uitstoten. Toch dient er elke keer een nieuwe (complexe) vergunning worden aangevraagd in de bouw. Investeren in de bouw verdient extra aandacht om de economische crisis, ten gevolge van de corona uitbraak, in te perken. Bouwend Nederland is het sterk eens met het advies van Remkes.

De bouw krijgt in het advies exact waar men al ruime tijd om vraagt: stikstofruimte zodat zonder al te veel papierwerk doorgebouwd kan worden. Het probleem van de stikstofcrisis ligt namelijk niet bij de uitstoot van een vrachtwagen die éénmalig rijdt, want deze zorgt er wel voor dat een energie neutrale woonwijk gebouwd kan worden.

Remkes is van mening dat een drempelwaarde voor de bouw essentieel kan zijn. Dit houdt in dat er een uitstootniveau moet worden vastgesteld waarvoor de ingewikkelde procedure van vergunningaanvraag niet nodig is. De Raad van State stelt de komst van deze waarde mogelijk is, zolang er maar gepaste natuur- en stikstofmaatregelen worden genomen.

Eind 2019 deelde minister Schouten (van Landbouw) mee dat het kabinet hier vooralsnog niks in zag. Dit zou leiden tot disproportionele inzet van maatregelen. Remkes staat hier lijnrecht tegenover en is van mening dat de mogelijkheid om door te bouwen en natuurbehoud prima samen kunnen gaan.

Dit betekent niet dat de bouw ongelimiteerd de ruimte krijgt. In de komende 10 jaar dient ook deze sector de stikstofuitstoot flink te verlagen. Het adviesrapport toont aan dat de kabinetsplannen om pilots met lage emissie werkvoertuigen uit te voeren vooralsnog geen positief uitsluitsel kunnen geven.

 

Aanpassen van aanbestedingen

Het aanbesteden van werk moet beter en bindender. Remkes wil vastleggen dat de stikstofuitstoot in de bouw in 2030 met 80 procent gedaald moet zijn. Overheden moeten volgens hem strengere eisen stellen voor het gebruik van elektrische machines in aanbestedingsprocedures. Het aantal procedures waar deze voorwaarden van belang zijn moet omhoog, met als gevolgd dat ook de kleinere bouwbedrijven mee kunnen doen in de aanbestedingen vanuit de overheid. Momenteel is duurzaamheid in slechts 26% van de gevallen een aanbestedingseis.

Dit plan wordt door Bouwend Nederland ondersteund. Wel wijst deze groep er op dat de overheid dan ook bereid moet zijn om de portemonnee te trekken. Het verduurzamen vergt investeringen en afschrijvingen door bedrijven en het is niet realistisch om deze kosten enkel en alleen bij de bedrijven zelf neer te leggen. Remkes en Bouwend Nederland geven als argument dat er ook maar een beperkt aantal emissiearme bouwmachines beschikbaar zijn wereldwijd.

Of dit plan uitgewerkt zal worden hangt af van wat het kabinet gaat doen met de aanbevelingen van Remkes. Mocht het kabinet de drempelwaarde willen invoeren, dan zal dit niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Het juridisch vastleggen van de stikstofmaatregelen dient eerst goed te gebeuren.

De bouw zal het dus nog even moeten doen met de ingewikkelde vergunningsprocedures, hoe lastig dit ook is. Volgens Bouwend Nederland is essentieel dat die drempelwaarde er uiteindelijk wel komt.

 

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/09/bouw-ziet-advies-graag-snel-uitgevoerd-a4002266