Primaire arbeidswetgeving

In het kader van werken met ZZP’ers wordt steevast over de Wet DBA gesproken. Soms lijkt er wel voorbij te worden gegaan aan het feit dat er in de eerste plaats, ‘gewoon’ primaire wetgeving van toepassing is. Die wetgeving is welliswaar sterk verouderd en sluit niet meer aan bij de praktijk van vandaag de dag, iets waarvoor de Wet DBA helaas niet de beoogde oplossing biedt.

Soorten arbeidsrelaties

De wet onderscheidt verschillende soorten arbeidsrelaties:

1) Arbeidsovereenkomst (dienstbetrekking)
Dit is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin zij afspraken maken over de voorwaarden waaronder de werknemer tegen betaling en in gezagsverhouding zal werken.

2) Aanneming van werk
Dit is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verplicht om tegen een bepaalde prijs een bepaald (bouw)werk tot stand te brengen voor de opdrachtgever.

3) Overeenkomst van opdracht
Dit is een overeenkomst waarbij de opdrachtgever een bepaalde dienst of prestatie opdraagt aan een opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert deze dienst of de prestatie zelfstandig uit.

Beoordeling van de arbeidsrelatie

Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie is het van belang wat partijen voor ogen staat bij het begin van de werkzaamheden en hoe zij dat vormgeven. Voor het uiteindelijk vaststellen van de soort arbeidsrelatie is niet 1 enkel kenmerk beslissend: alle omstandigheden bij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst zijn in hun onderlinge samenhang beslissend. Want de feitelijke werkzaamheden moeten in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd.

Geen loonheffingen

Indien er geen sprake is van een Arbeidsovereenkomst, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Loonheffingen zijn:

  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • de premies werknemersverzekeringen
  • de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw)

Geen loonheffingen op basis van primaire wetgeving

Wanneer wij de arbeidsrelaties met onze ZZP’ers toetsen aan primaire wetgeving, stellen wij dat er geen sprake is van een (al dan niet fictieve) dienstbetrekking en dat er derhalve geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden. Wat ons betreft is daarover geen twijfel en kunnen wij ook zonder het toepassen van modelovereenkomsten (Wet DBA) op verantwoorde wijze met ZZP’ers werken. Meer over de toetsing van arbeidsrelaties

Toepassing Wet DBA

Omdat wij iedere kans op enige vorm van twijfel willen wegnemen, werken wij desalniettemin met onze eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst en derhalve conform de Wet DBA.