Collectieve ongevallenverzekering

Ben jij verzekerd tegen ongevallen op het werk? Zo niet, dan wijzen we je er graag op dat dit wel zo verstandig is. Een ongevallenverzekering zorgt er namelijk voor dat jij en je gezin niet zonder geld komen te zitten als je tijdens het werk een bedrijfsongeval overkomt.

In beginsel is het afsluiten van een dergelijke verzekering als ZZP’er natuurlijk jouw eigen verantwoordelijkheid. Toch zijn wij van mening dat het aan ons is – als goed bemiddelaar – om jou de mogelijkheid te bieden jezelf laagdrempelig tegen ongevallen te verzekeren op het moment dat wij samenwerken.

Zodoende bieden we jou de mogelijkheid om per opdracht deel te nemen aan onze Collectieve ongevallenverzekering. Al voor 5 euro per gewerkte dag neem je deel aan onze polis. Let op, wij zijn uitgegaan van een een minimale behoefte voor ons collectief. Er zijn vanzelfsprekend verzekeringen met een uitgebreidere dekking op de markt, indien je hier vragen over hebt adviseren we je contact te zoeken met een assurantiespecialist.

 • Deelnemen aan onze COV per opdracht
 • Indien overeengekomen staat de verzekering in jouw overeenkomst vermeld
 • Eenvoudige en automatische verrekening op jouw factuur
 • Daguitkering bij arbeidsongeschiktheid a.g.v. een ongeval gedurende 520 werkdagen (2 jaar) m.u.v. 30 dagen eigen risico
 • Eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit
 • Geen medische acceptatie, dus voor iedereen beschikbaar

Er geldt een 24-uursdekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval op werkdagen.

Verzekerde bedragen per persoon:

Rubriek A
Overlijden  € 22.500,-

Rubriek B
Blijvende invaliditeit € 45.000,-

Rubriek C
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid € 86,54 per dag x 260 werkdagen
(=maximaal € 22.500 per jaar)
Eigen risico Rubriek C: 30 kalenderdagen
Maximale uitkeringsduur Rubriek C: Twee jaar

Eindleeftijd deelname verzekerde 70 jaar

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden van de COV hier.

Bijzondere voorwaarden

ALGEMEEN
Onder tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt verstaan de rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid van verzekerde tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan het op het polisblad vermelde beroep, als gevolg van het door het ongeval veroorzaakte lichamelijke letsel. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt door maatschappijbeoordeling vastgesteld.

RUBRIEK C

Omschrijving van de dekking
Indien verzekerde door een ongeval geheel of gedeeltelijk ongeschikt is om zijn beroep uit te oefenen, keert REAAL, zolang deze ongeschiktheid voortduurt, het voor deze rubriek verzekerde bedrag, respectievelijk een evenredig deel daarvan uit. De schadevergoeding bedraagt bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:

25% – 30% 30% van het verzekerde jaarbedrag
35% – 45% 40% van het verzekerde jaarbedrag
45% – 55% 50% van het verzekerde jaarbedrag
55% – 65% 60% van het verzekerde jaarbedrag
65% – 80% 72,5% van het verzekerde jaarbedrag
80% – 100% 100%  van het verzekerde jaarbedrag

Extra verplichting verzekeringnemer/verzekerde:
In aanvulling op het artikel ‘Termijnen van aanmelding’ in de algemene voorwaarden (art. 10) is verzekeringnemer, respectievelijk verzekerde, verplicht REAAL zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, kennis te geven van een ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid zou kunnen ontstaan.

Uitbetaling van de uitkering
De berekening van de door REAAL uit te keren termijnen geschiedt telkens over een periode van één maand. Daarbij wordt de volgende verdeelsleutel gebruikt: 260 werkdagen/12 maanden x de daggelduitkering. De uitbetaling geschiedt aan verzekeringnemer en vindt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van deze periode plaats.

RECHT OP UITERKING
Het recht op uitkering gaat in op de dertigste dag volgend op de dag dat verzekerde zich onder geneeskundige behandeling heeft gesteld en verzekerde tevens (geheel of gedeeltelijk) ongeschikt is om zijn/haar beroep uit te oefenen (mits is voldaan aan extra verplichting verzekeringnemer/verzekerde). De betaling van de uitkering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid komt niet in mintering op de uitkering die eventueel mocht zijn verschuldigd voor Rubriek A (overlijden) of Rubriek B (blijvende invaliditeit).

Wil je meer weten?

Meer over ons en onze werkwijze weten? We maken graag altijd tijd voor een persoonlijke kennismaking!

Daarom Regiebouw

 • Opdrachten die voldoen aan jóuw voorwaarden
 • Snelle, verzekerde betalingen
 • Geen administratieve rompslomp
 • Wij hebben vakkennis
 • Juridisch verantwoord werken
 • 40 uur declarabel werken zonder gedoe
 • Geen offertes maken
 • Geen discussies over meerwerk