Tozo 3

In het kort

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is er om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen
  • Aanvulling van het inkomen tot sociaal minimum
  • Lening voor bedrijfskapitaal en heroriëntatiehulp
  • Looptijd Tozo-3 is van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021
  • Geen vermogenstoets, in tegenstelling tot wat eerder wel is aangekondigd
  • Aanvragen kan pas later dan 1 oktober, naar verwachting medio oktober
  • Tozo-3 met terugwerkende kracht (per 1 oktober) aanvragen is slechts beperkt mogelijk en wel tot en met november 2020. Zorg dus dat je op tijd bent met de aanvraag
  • Geef wijzigingen in je situatie na de aanvraag altijd z.s.m. door aan de gemeente

Wat is de Tozo

Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Deze regeling is er voor zelfstandig ondernemers, dus ook ZZP’ers. De Tozo is een uitkering welke voorziet in het levensonderhoud, op het moment dat het inkomen door de coronacrisis gedaald is tot onder het sociaal minimum. Daarnaast is er ook een lening voor bedrijfskapitaal. Deze is bedoeld om liquiditeitsproblemen voor ondernemers op te vangen.

Verbetering van de regeling: (ook) geen vermogenstoets voor de Tozo-3

In eerste instantie zou er bij de aanvraag voor Tozo-3 per 1 oktober een vermogenstoets plaatsvinden maar, door de aangescherpte corona maatregelen die onlangs zijn aangekondigd door het kabinet is de vermogenstoets komen te vervallen. Het kabinet gaat met diverse organisaties in gesprek om te kijken of de toets op een later moment alsnog kan worden ingevoerd.

Aanvragen

Tozo-2 liep tot 1 oktober en de aanvraagtermijn hiervan is inmiddels verstreken. Wat betreft het derde deel van het steunpakket, deze kun je waarschijnlijk pas later dan 1 oktober aanvragen vanwege de plotselinge afschaffing van de vermogenstoets. Gemeentes hebben extra tijd nodig om alle procedures hier op aan te passen. De aanvraag voor Tozo-3 zal wel met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober gelden, waardoor de periode waarover je de steun ontvangt niet afneemt.

Waar en hoe aanvragen?

Het aanvragen van de Tozo-3 gebeurt, net als de voorgaande twee, bij de gemeente van uw woonplaats.

In het onderstaande overzicht van de Rijksoverheid, zie je hoe je de aanvraag Tozo doet. Je kunt het document ook hier downloaden.

aanvraag tozo zzp hoe

Als u al een Tozo-2 uitkering ontvangt betekent dit niet dat u ook automatisch Tozo-3 krijgt. Wel kunt u via een verkort aanvraagformulier het derde deel aanvragen, mits de lokale gemeente de aanvraagprocedure klaar heeft staan. Dit verkorte formulier bevat onder andere de vraag of uw situatie ten opzichte van de vorige aanvraag is veranderd. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw lokale gemeente.

Looptijd Tozo-3

Mocht u aan de voorwaarden voldoen dan wordt de uitkering toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Bij de aanvraag kunt u zelf aangeven voor hoeveel maanden u de uitkering zou willen hebben.

En na juni 2021?

De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021, maar dit betekent niet dat daarna de ondersteuning voor zelfstandig ondernemers volledig wegvalt. Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft onverminderd van kracht voor alle ZZP’ers; via het Bbz kunt u als ondernemer na de Tozo ondersteuning krijgen om te voorzien in het levensonderhoud en om het bedrijfskapitaal aan te vullen. Dit geldt voor zowel ondernemers die met hun bedrijf willen stoppen als voor ondernemers die doorgaan.

Met terugwerkende kracht Tozo aanvragen slechts t/m november mogelijk

In tegenstelling tot de twee eerdere steunpakketten kan de Tozo-3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Dit is slechts mogelijk over de maanden oktober en november van 2020 en de regeling kan op z’n vroegst dus per 1 oktober ingaan.

Als u bijvoorbeeld op 10 november een aanvraag indient, dan kunt u de aanvraag vanaf 1 oktober ontvangen. De reden achter deze maatregel is dat de overheid de betalingen graag wil verspreiden en zo een piek kan worden voorkomen.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering alleen nog worden aangevraagd voor de periode vanaf de 1e dag van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Als u bijvoorbeeld een aanvraag doet op 15 december, dan kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 december aanvragen.

Kortom, het is per 1 december 2020 niet meer mogelijk om de uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober. In oktober en november is dit nog wel mogelijk!

Verklaring en controle

De gemeente waar u de aanvraag doet heeft de autoriteit om bij de aanvraag en achteraf jouw gegevens te controleren. Hierbij kan de gemeente ook andere instanties inschakelen om informatie over jou en uw partner, die relevant zijn voor de regeling, op te vragen. Op deze manier kan de gemeente controleren of je de juiste uitkering heeft gekregen.

Als blijkt uit een controle dat je te veel heeft ontvangen, dan dien je het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. In het geval dat je te weinig hebt ontvangen, dan betaalt de gemeente het verschil uiteraard nog uit. Wanneer blijkt dat je bewust onjuiste gegevens hebt opgegeven, dan is de gemeente genoodzaakt je een boete op te leggen en de uitkering terug te vorderen.

Belangrijk! Geef wijzigingen in je inkomsten direct door

Bij de aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud (o.b.v. Tozo-3) geef je een schatting van jouw inkomsten en die van je partner voor de komende maanden. Dit kan dus maximaal over een periode van 9 maanden (oktober t/m juni). Het is zeker niet ondenkbaar dat je deze inkomsten nog niet 100% accuraat kan inschatten. Als op een later moment blijkt dat de inschatting onjuist is geweest, dan ben je genoodzaakt om de gemeente dit zo snel mogelijk te laten weten. Dit wordt ook wel de inlichtingenplicht genoemd. Onder deze plicht vallen ook andere wijzigingen in omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je uitkering. Wees hier zorgvuldig in want het niet doorgeven van wijzigingen kan dus een boete en terugvordering van de uitgekeerde steun tot gevolg hebben!

Partnertoets

In tegenstelling tot de vermogenstoets blijft de partnerinkomenstoets wel van kracht bij de Tozo-3. De partnertoets houdt in dat het inkomen van jouw partner mee wordt geteld bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering. Mocht het gezamenlijk inkomen van jouw huishouden boven het sociaal minimum komen, dan kun je net als bij Tozo-2 geen aanspraak maken op de uitkering levensonderhoud van Tozo-3.

Heroriëntatie zelfstandig ondernemers

Op 1 januari 2021 gaat een volgende fase binnen de Tozo van start. In deze fase gaat het kabinet zelfstandig ondernemers helpen waar nodig met het voorbereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan als zelfstandig ondernemer, maar ook als werknemer in loondienst. Organisaties als SZW, VNG en Divosa zullen de komende maanden samenwerken met gemeentes en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties om te bepalen hoe de exacte ondersteuning en het faciliteren hiervan er uit komt te zien.

Mocht je naast de online hulpmiddelen ook nog behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, dan staat er een team van de Kamer van Koophandel voor je klaar om je per telefoon te assisteren. Binnen de regio zijn er ook diverse mogelijkheden, zoals het ondernemersklankbord en een van de 35 leer-werkloketten.

Lening voor bedrijfskapitaal onder Tozo-3

Zelfstandig ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis, kunnen net zoals in de vorige regelingen ook in het derde deel van de Tozo een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Het bedrag van de lening kan een maximum van 10.157 euro bevatten en dit is dan voor alle drie de delen van de Tozo. Als je surseance of een faillissement hebt aangevraagd, dan is je bedrijf uitgesloten van deze regeling.

Aflossen lening bedrijfskrediet

De terugbetalingsplicht voor de lening bedrijfskapitaal zal voor alle drie de delen van de Tozo starten op 1 januari 2021. Mocht u een lening bedrijfskapitaal hebben aangevraagd via Tozo-3 na deze datum, dan start de terugbetalingsplicht op dezelfde datum als het verstrekken van de lening.

De rente over deze leningen zullen tijdens Tozo 1,2 en 3 actief worden op het moment dat de lening is verstrekt.

Uitstel

Mocht u nou door omstandigheden niet in staat zijn om de lening af te lossen, dan kunt u met uw gemeente contact opnemen om een regeling te treffen.

Waarom Tozo-3?

Het kabinet heeft het derde deel van de Tozo in het leven geroepen om ondernemers te helpen zich aan te passen aan de veranderingen in de samenleving en de economie. Dit gebeurt door middel van een impuls aan de heroriëntatie van ondernemers.

De Tozo is verlengd tot 1 juli van het volgende jaar, dat betekent echter niet dat er na 1 juli 2021 geen ondersteuning meer is voor zelfstandigen. Het Bbz zal zoals gezegd als vangnet blijven dienen en via deze instantie kunnen ondernemers ook na 1 juli nog bijstand krijgen voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal. Dit geldt zowel voor ondernemers met een levensvatbare onderneming als voor hen die willen stoppen met hun bedrijf. Het Bbz heeft een lange doorlooptijd maar wel met strenge voorwaarden.

Er is besloten om de Tozo te verlengen om twee redenen:

  1. De strenge voorwaarden en lange doorlooptijd van het Bbz passen niet bij het doel van Tozo 1 en 2. Dit omdat het huidige pakket dient als steun waarbij bedrijven en werknemers meer zekerheid en perspectief krijgen om zich aan te passen aan de veranderingen in de samenleving en economie.
  2. Daarnaast zijn gemeentes nog niet voorbereid genoeg om de grote hoeveelheden aanvragen voor het Bbz te verwerken.

In de problemen door de Coronacrisis?

We staan voor je klaar in deze moeilijke tijden! Kom je er niet uit hoe je steunregeling(en) kunt aanvragen? We kijken graag met je mee of we je ergens mee kunnen helpen! Klik hier om je gegevens achter te laten!